Štatút Valentín

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže 
Valentínska súťaž  

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže „VALENTINSKA SÚŤAŽ“ (ďalej len „Súťaž“) stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťaza Súťaže. Štatút Súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.feedo.sk. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. 

I. 
Úvodné ustanovenia, cieľ Súťaže 

Cieľom Súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov rôznych značiek predávaných na webovej stránke www.feedo,sk a v predajniach Feedo.

2. Každý účastník sa môže Súťaže zúčastniť v súlade s článkom III. nižšie.

II. 
Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť ags 92, s.r.o., so sídlom Poděbradská 88/55, 198 00, Praha 9, IČ: 48110591, DIČ: CZ48110591 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

III. 
Pravidlá a termín Súťaže 

1. Podmienkou účasti v Súťaži je že, súťažiaci musí splniť všetky podmienky uvedené pod súťažným príspevkom alebo propagačným letákom. Súťaž bude prebiehať na sociálnych sieťach feedo_slovensko a predajniach Feedo v čase od 13. 2. do 23. 2. 2023 vrátane (ďalej len „Termín Súťaže“)

2. Do konečného vyhodnotenia Súťaže, v ktorom bude určený víťaz Súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku štatútu. 

3. Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v tomto štatúte dáva účastník Súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Vyhlasovateľovi Súťaže súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých dobrovoľne pre túto Súťaž a to nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email a telefón za účelom zaslania výhry a na ďalšie obchodné a marketingové účely Vyhlasovateľa Súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného Vyhlasovateľovi odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia písomného odvolania súhlasu Vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas Termínu Súťaže a 2 roky od ukončenia Súťaže resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho čo nastane skôr. Vyhlasovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

4. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže, vrátane obdobia jej trvania a v odôvodnených prípadoch Súťaž ukončiť.

5. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý účastník Súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto Súťaže.

6. Štatút Súťaže je k dispozícii na internetovej stránke feedo.sk

7. Vecná výhra je Philips avent balíček, 2. Skip hop aktívna deka a Nuby hryzačky, 3. Petite&Mars ležadlo a Ceba baby spací vak, ktorých hodnota je suma 420 €, vrátane DPH. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovať nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

8. Výsledky Súťaže sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia výhier. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ Súťaže, a že nie sú oprávnení namiesto výhry požadovať peňažné plnenie. Na výhru (cenu) v Súťaži nemá účastník právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. 

9. Vyhlasovateľ Súťaže nehradí účastníkom Súťaže náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. 

10. Vyhlasovateľ nezodpovedá za zásielky nedoručené zavinením poštového prepravcu, doručovateľa resp. kuriéra, ako ani za stratené či poškodené zásielky. 

11. Tento Štatút je uložený k nahliadnutiu aj u Vyhlasovateľa Súťaže v prevádzke Vyhlasovateľa na adrese Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava.

IV.
Vyhodnotenie Súťaže a víťaz Súťaže

1. Vyhlasovateľ Súťaže Súťaž vyhodnotí 2. 2023. Žrebovať sa bude zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorý sa zapoja do súťaže, ktorá bude prebiehať na sociálnych sieťach feedo_slovensko a predajniach Feedo, a ktorý  splnia všetky podmienky súťaže, ktoré sú uvedené v článku III. Odsek 1 tohto štatútu. Výherca bude bude osobne kontaktovaný. K oznámeniu o výhre bude použitý e-mail súťažiaceho, ktorý výherca zadával pri registrácii do vernostného programu Feedo Club. Víťazom Súťaže sa stane účastník Súťaže, ktorý bude náhodne vyžrebovaný.

Víťaz je povinný nahlásiť meno, priezvisko a adresu bydliska prostredníctvom e-mailu, na ktorý bude kontaktovaný do 10 dní od vyhodnotenia Súťaže. V opačnom prípade prepadá táto výhra bez možnosti náhrady vyhlasovateľovi.


Výhry

Víťaz Súťaže určený spôsobom podľa článku IV. tohto štatútu získa príslušnú výhru, ktorá je uvedená v článku III, odsek 1 tohto štatútu.

Záverečné ustanovenia 

V prípade rozporu tohto štatútu Súťaže s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi sa Súťaže resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu Súťaže. Znenie tohto štatútu Súťaže uverejneného na www.feedo.sk má prednosť.

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

3.Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Vyhlasovateľom Súťaže. 

V Bratislave 13. 2. 2023