Štatút Súťaž s Chicco

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže: súťaž s Chicco

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže „súťaž s Chicco“ (ďalej len „Súťaž“) stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťaza Súťaže. Štatút Súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.feedo.sk. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.

I.
Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť ags 92, s.r.o., so sídlom Drahobejlova 2515/18, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, IČO: 48110591, DIČ: CZ48110591, (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

II.
Podmienky súťaže
Súťaž Chicco Baby Hug Pro 5v1 prebieha od 10. júla do 31. júla 2024.
Predmet súťaže: Súťaž s Chicco
Vstup do súťaže: Zakúpením akéhokoľvek výrobku Chicco bude zákazník automaticky zaradený do súťaže.
Zákazník sa môže do súťaže zapojiť viackrát v závislosti od počtu zakúpených výrobkov Chicco. Pri každom nákupe sa počíta počet výrobkov Chicco – toľkokrát budete zaradení do žrebovania.

Podmienky účasti:
Účastník musí mať viac ako 18 rokov.
Účastník musí byť registrovaný v systéme Feedo.club.
Registrovaný účastník na Feedo.club je automaticky zaradený do súťaže po zakúpení akéhokoľvek výrobku Chicco.
V prípade viacnásobného nákupu výrobkov Chicco sa účastník môže zapojiť do súťaže viac ako raz.
Každý, kto nesplní podmienky súťaže, bude zo žrebovania vylúčený.
Výsledky súťaže sú konečné a nie je možné vzniesť námietky voči neregulárnosti súťaže alebo udeleniu cien. Účastníci súťaže berú na vedomie, že si nemôžu nárokovať na výhru vo vyššej hodnote alebo množstve, ako určil Usporiadateľ súťaže a nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažnú hotovosť. Žiadny Účastník nemá právny nárok na výhru(-y) získanú(-é) v Súťaži a žiadnu výhru si nemôže nárokovať na súde. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky spojené s výhrou a jej použitím.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za nedoručené zásielky spôsobené zavinením poštového doručovateľa, kuriéra alebo doručovateľa, ani za stratené alebo poškodené zásielky.

III.
Vyhodnotenie súťaže a víťaz súťaže
Súťaž bude vyhlásená vyhlasovateľom súťaže dňa 5. augusta 2024. Žrebovanie sa uskutoční zo všetkých zúčastnených súťažiacich zapojených do súťaže, ktoré bude prebiehať online na stránke feedo.sk aj v predajniach. Žrebovanie sa uskutoční zo zúčastnených súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže uvedené v článku II tohto štatútu. Výherca bude kontaktovaný osobne. Na oznámenie výhry bude použitá e-mailová adresa súťažiaceho, ktorú výherca uviedol pri registrácii do vernostného programu Feedo.Club. Výhercom súťaže sa stane účastník súťaže, ktorý bude vylosovaný náhodným výberom.
Výherca je povinný poskytnúť svoje meno, priezvisko a adresu bydliska prostredníctvom e-mailu a bude kontaktovaný do 10 dní od vyhlásenia Súťaže. Ak tak neurobí, táto výhra prepadne bez náhrady v prospech organizátora.
Právo na zmenu podmienok počas súťaže je vyhradené.

IV.
Víťazstvo
Víťaz súťaže, určený v súlade s článkom III týchto podmienok, získa: Chicco Baby Hug Pro – Earl Grey

V.
Ostatné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prijať konečné rozhodnutie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto Súťaže. Všetky rozhodnutia sú konečné a neodvolateľné.

VI.
Súhlas s GDPR
Účastník Súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s GDPR.