Sutaz o autosedacku Britax

Vyhrajte autosedačku Britax Römer za jediný nákup!


 

Súťaž prebieha od 15. 11. 2017 (00:01) do 30.11. 2017 (23:59) v dvoch súťažných kolách.

 

·     1. Súťažné kolo 15.11 - 22.11.

·     2. Súťažné kolo 23. 11 - 30.11.

 

Výhrou pre každé súťažné kolo je autosedačka - Britax Römer Advansafix II SICT (9 kg - 36 kg).

 

·     Organizátorom súťaže je spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, Česká republika, IČ: 29015901, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu Feedo.cz, Feedo.sk a Feedo.pl.

 

·     Podmienkou pre zaradenie do súťaže je uskutočnenie objednávky výrobkov značky Nestlé v období od 15.11. do 30. 11. 2017 cez internetový obchod Feedo.sk (www.feedo.sk) v minimálnej hodnote 72,90 € (ďalej ako „súťažný nákup“). Súťažný nákup v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje na účely tejto súťaže za riadne uskutočnený len v prípade, ak objednávka uskutočnená v termíne konania súťaže bude riadne a v plnej výške uhradená najneskôr do 7 dní odo dňa jej vytvorenia a následného potvrdenia, ktoré bude súťažiacemu zaslané e-mailom spolu s platobnými údajmi.

 

·     Za účastníka súťaže o výhry (ďalej ako „účastník“) sa považuje osoba, ktorá splnila všetky podmienky pre zapojenie sa do súťaže, tj. uskutočnila súťažný nákup. Na účely súťaže a jej vyhodnotenia budú u každého súťažného nákupu evidované tieto informácie: meno a priezvisko účastníka, mobilné telefónne číslo a emailová adresa účastníka, hodnota súťažného nákupu, presný dátum a čas vloženia objednávky a dátum obdržania objednávky.

 

·     Výherca súťažného kola bude určený na základe súťažnej mechaniky tzv. Šťastný nákup. Za šťastný nákup je považovaná 5. objednávka v poradí, ktorá splní podmienky súťaže. Ak jeden súťažiaci uskutoční v termíne konania súťaže viac súťažných nákupov, ich hodnoty sa medzi sebou nesčítajú. V prípade zhodných hodnôt niekoľkých súťažných nákupov viacerých súťažiacich, rozhoduje dátum a čas uskutočnenia súťažného nákupu, prípadne dátum a čas úhrady nákupu.

 

·    Zamestnanci organizátora, ich rodinní príslušníci ani osoby im blízke sa nemôžu súťaže zúčastniť.

 

·     Výhercovia z každého súťažného kola budú vyhlásení 15.12.2017. Účastník bude oboznámený o výhre elektronicky e-mailom, a to do 7 dní po vyhlásení mien výhercov súťaže. Mená výhercov budú zároveň zverejnené na stránke Feedo.sk, s čím súťažiaci súhlasia. Účastník, ktorý je výhercom, bude kontaktovaný na e-mail, ktorý zadal v objednávke (pri súťažnom nákupe). Zároveň budú výhercovi oznámené presné pokyny pre čerpanie výhry, ako aj o spôsobe jej odovzdania. V prípade, že výherca nekontaktuje organizátora súťaže po obdržaní e-mailu o výhre do 14 dní, jeho nárok na výhru zaniká. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté výhercom v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužití výhry alebo v súvislosti s uvedením chybných údajov výhercom.

 

·     Výhra bude zaslaná výhercom spolu s ďalšou objednávkou uskutočnenou výhercom súťaže v internetovom obchode Feedo.sk, ak bude uskutočnená do 31. 3. 2018. Ak výherca neuskutoční po vyhodnotení súťaže do dátumu 31. 3. 2018 objednávku prostredníctvom internetového obchodu Feedo.sk, je povinný kontaktovať organizátora súťaže, spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 29015901, a dohodnúť sa s ním na spôsobe prevzatia výhry. V prípade, že výherca nekontaktuje organizátora ani do 30.4.2018, jeho nárok na výhru zaniká. 

 

·     Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži. Účasťou v súťaži nevzniká účastníkovi nárok na výhru. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

·     Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadné vady a škody vzniknuté výhercovi v súvislosti s užívaním výhry. 

 

·     Účastník je v súlade a za dodržania podmienok stanovených českým zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, informovaný, že pre účely súťaže a jej vyhodnotenia, informovania výhercu súťaže o výhre a zaslania výhry výhercovi bude organizátor súťaže spracovávať osobné údaje mu poskytnuté v rámci súťaže, najmä meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. Pre informovanie o výhre v súťaži a zaslanie výhry použije organizátor súťaže kontaktnú adresu poskytnutú účastníkom pri uskutočnení objednávky (súťažného nákupu) na internetovom obchode Feedo.sk. Súťažiaci udeľuje organizátorovi súhlas k spracovaniu poskytnutých osobných údajov pre marketingové účely, najmä ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o uskutočňovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa českého zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to až do prípadného odvolania súhlasu. Účastník udeľuje organizátorovi súťaže tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia. Tento súhlas predstavuje doplnenie ďalších prípadných súhlasov ohľadom spracovania údajov. Súhlas účastníka je nevyhnutnou podmienkou jeho účasti v súťaži.

 

·     Ak účastník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je organizátor súťaže v súlade s vyššie uvedeným českým zákonom o ochrane osobných údajov povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsahom informácie je vždy oznámenie o účele spracovania osobných údajov, rozsahu osobných údajov, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, v prípade ak sú na základe tohto spracovania uskutočňované úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov účastníka, príjemcovi, prípadne kategóriám príjemcov. Organizátor súťaže má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Každý účastník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že organizátor súťaže vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať organizátora súťaže o vysvetlenie alebo požadovať, aby organizátor súťaže odstránil takto vzniknutý stav. Môže sa jednať najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť účastníka uznaná za oprávnenú, organizátor súťaže bezodkladne odstráni závadný stav. Ak organizátor nevyhovie žiadosti účastníka, má účastník právo obrátiť sa priamo na český Úrad pre ochranu osobných údajov. Vyššie popísaný postup nevylučuje, aby sa účastník obrátil so svojím podnetom na český Úrad pre ochranu osobných údajov priamo. Ak vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov účastníkovi iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku podľa zvláštneho zákona.


·     Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 slovenského zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťaž nemá povahu verejného prísľubu.


·     Vo veciach neupravených týmito pravidlami sa právne vzťahy riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom.


Ajax loader