Súťaž s Nestlé

SúťaŽÍME O KÁVOVAR DOLCE GUSTO

1. kolo súťaže prebieha od 5. 12. 2016 00:01 do 11. 12. 2016 23:59

2. kolo súťaže prebieha od 12. 12. 2016 00:01 do 18. 12. 2016 23:59


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  • Spotrebitelia sa zúčastňujú súťaže o výhru tak, že v termíne konania súťaže: objednajú cez internetový obchod Feedo.sk (www.feedo.sk) výrobky značky Nestlé (ďalej len „súťažný nákup“). Súťažný nákup v zmysle predošlej vety sa považuje pre účely tejto súťaže za riadne uskutočnený len v prípade, že objednávka súťažných výrobkov uskutočnená v termíne konania súťaže bude riadne a v úplnosti uhradená najneskôr do 7 dní odo dňa jeho vytvorenia a následného potvrdenia, ktoré obdrží súťažiaci e-mailom spolu s platobnými údajmi. 

• Za súťažiaceho v súťaži o výhru sa považuje osoba, ktorá splnila všetky podmienky pre zapojenie sa do súťaže, tj. vykonala súťažný nákup. Súťaže sa môže súťažiaci účastniť opakovane, vždy novým nákupom súťažných výrobkov cez internetový obchod Feedo.sk v termíne konania súťaže. 


• Pre účely súťaže a jej vyhodnotenia budú u každého súťažného nákupu evidované tieto informácie:

  •  meno a priezvisko účastníka súťaže
  •  mobilné telefónne číslo účastníka súťaže alebo e-mailová adresa
  •  hodnota súťažného nákupu
  •  presný dátum a čas vloženia objednávky 
  •  dátum obdržania

• Výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorý v dobe trvania súťaže objedná a riadne a včas uhradí súťažný nákup v najvyššej hodnote, v porovnaní so všetkými ostatnými nákupmi. Pre účely posúdenia kritéria uvedeného v predošlej vete sú určujúce hodnoty jednotlivých súťažných nákupov; ak jeden súťažiaci uskutoční v termíne konania súťaže viacero súťažných nákupov, ich hodnoty sa medzi sebou nesčítajú. V prípade zhodných hodnôt niekoľkých súťažných nákupov viacerých súťažiacich, rozhoduje dátum a čas uskutočnenia súťažného nákupu, prípadne dátum a čas úhrady nákupu.


• Vyhodnotenie 1. kola súťaže prebehne 27. 12. 2016, vyhodnotenie 2. kola následne 3. 1. 2017. Víťaz súťaže bude o výhre informovaný e-mailom a zároveň bude jeho meno tiež zverejnené prostredníctvom facebookovej stránky Ľahčí život mamičkám. 


• Výhra bude zaslaná výhercovi spolu s ďalšou objednávkou uskutočnenou výhercom súťaže v internetovom obchode Feedo.sk, ak bude uskutočnená do 31. 3. 2017. Ak výherca po vyhodnotení súťaže neuskutoční objednávku prostredníctvom internetového obchodu Feedo.sk do dátumu 31. 3. 2017, je povinný kontaktovať organizátora súťaže, spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 29015901, a dohodnúť sa s ním na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, že výherca nekontaktuje organizátora ani do 30.4.2017, jeho nárok na výhru zaniká. 


• Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, ako i výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v dobe celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na účasť v súťaži.


• Účasťou v súťaži nevzniká súťažiacemu nárok na výhru. Výhru nejde vymáhať súdnou cestou. Výhercom nevzniká daňová povinnosť spojená s prijatím výhry. 


• Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadné vady a škody vzniknuté výhercovi v súvislosti s užívaním výhry. 


• Súťažiaci je v súlade a za dodržania podmienok stanovených zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, informovaný, že pre účely súťaže a za účelom vyhodnotenia súťaže, informovania výhercu súťaže o výhre a zaslania výhry výhercovi bude usporiadateľ spracovávať osobné údaje mu poskytnuté v rámci súťaže, predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. Pre informovanie o výhre v súťaži a zaslanie výhry použije usporiadateľ kontaktnú adresu poskytnutú súťažiacim pri zaregistrovaní na internetovom obchode Feedo.sk. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi súhlas k spracovaniu poskytnutých osobných údajov pre marketingové účely, predovšetkým ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o plánovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to až do prípadného odvolania súhlasu. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia. Tento súhlas predstavuje doplnenie ďalších prípadných súhlasov ohľadom spracovania údajov. 


• Ak požiada súťažiaci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je usporiadateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu poskytnúť. Obsahom informácie je vždy oznámenie o účele spracovania osobných údajov, rozsahu osobných údajov, prípadne kategórii osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácii o ich zdroji, povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, v prípade, že sú na základe tohto zpracovania uskutočňované úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práv a oprávnených záujmov účastníka, príjemcu, prípadne kategórií príjemcov. Usporiadateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Každý súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že usporiadateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať usporiadateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby usporiadateľ odstránil takto vzniknutý stav. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť súťažiaceho uznaná za oprávnenú, usporiadateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Ak usporiadateľ nevyhovie žiadosti súťažiaceho, má súťažiaci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Vyššie popísaný postup nevylučuje, aby sa súťažiaci obrátili so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo. Ak vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov súťažiacemu iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku podľa zvláštneho zákona.

Ajax loader